Музыкальное произведение Sorry I aint got no money Im not trying to be funny But I left it all at home today You can call me what you wanna I aint giving you a dollar, This time I aint gonna run away You might knock me down You might knock me down But i will get back up agai

Музыка

Sorry I aint got no money Im not trying to be funny But I left it all at home today You can call me what you wanna I aint giving you a dollar, This

Подборка sᴉɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟᴉ ǝɯ ʞɔᴉlɔ